ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: een natuurlijke persoon wiens handelingen niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een beroep of een bedrijf;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen ondernemer en consument die wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Duurzame Medium: elk middel - daaronder begrepen email - dat de Consument of Handelaar in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik van de informatie mogelijk maakt gedurende een periode die in overeenstemming is met het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Overeenkomst van langere duur: een Overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 7. Modelformulier voor HerroepingsrechtModelformulier voor Herroepingsrecht : het Europees Modelformulier voor Herroepingsrecht dat is opgenomen in Bijlage I van deze algemene voorwaarden;
 8. Outlet Producten: elk product dat door Handelaar in de online outlet wordt aangeboden;
 9. Privacybeleid: het beleid inzake privacy zoals bepaald door Handelaar en vermeld op de Website;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van een Overeenkomst op afstand;
 11. Aanvullende Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument producten, Digitale Inhoud en/of diensten verwerft middels een Overeenkomst op afstand en de Ondernemer of een derde deze producten, Digitale Inhoud en/of diensten levert conform een overeenkomst tussen deze derde en de Ondernemer;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor communicatie over het aanbod van de ondernemer en het sluiten van de overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.
 13. Handelaar: een natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) Digitale Content en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 14. Bedenktijdde termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE HANDELAAR
Naam handelaar:
BlueZircle

Vestigingsadres:
BlueZircle
Hogesteeg 25
3886MA Garderen
Nederland
Telefoonnummer: 0577 847474

Bluezicle is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 19:00 CET en op zaterdag tussen 10:00 en 17:00 CET, met uitzondering van feestdagen.

E-mailadres: hello@bluezircle.com
KvK-nummer: 82420920
BTW-identificatienummer: NL862464365B01

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. De ondernemer kan een bestelling alleen uitvoeren op een afleveradres in Nederland.
 3. De aangeboden Outlet-producten kunnen alleen worden geleverd in de volgende landen: Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
 4. Consumenten die buiten deze landen wonen, kunnen alleen gebruik maken van de online bestelservice van Outlet-producten als het afleveradres van de bestelling zich in een van de voornoemde landen of gebieden bevindt.
 5. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 6. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 7. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, met dien verstande dat de ondernemer deze orderbevestiging ten aanzien van een in de online outlet gedaan aanbod binnen 10 dagen na ontvangst van de orderbevestiging door de consument kan herroepen, in welk geval (i) geen overeenkomst geacht wordt tot stand te zijn gekomen en (ii) eventueel gedane betalingen aan de consument worden terugbetaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 9. De consument kan de overeenkomst ontbinden zolang deze aanvaarding niet door de handelaar is bevestigd.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij de levering van een product, dienst of Digitale Content de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen, meesturen naar de consument:
 1. Het kantooradres van de vestigingsplaats van de Ondernemer waar Consument met klachten terecht kan;
 2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. Informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. De prijs, inclusief alle belastingen op het product, de dienst of de Digitale Inhoud; De kosten van levering voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroepingsrecht.
 7. In geval van een overeenkomst van langere duur geldt het bepaalde in het vorige lid slechts voor de eerste levering.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT
Bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van ontbinding, maar de consument is niet verplicht deze reden(en) op te geven.
 2. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de Dag na de ontbinding. 1 gaat in op de Dag na ontvangst van het product door de Consument, of een door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, of:
 3. indien Consument meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden in één keer weigeren, mits hij de consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte heeft gesteld.
 4. Indien de levering van een product uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

  Bij levering van diensten en Digitale Content die niet op een materiële drager is geleverd:

 6. Consument heeft het recht een overeenkomst voor de levering van Digitale Content die niet op een materiële drager is geleverd gedurende een periode van ten minste veertien Dagen, zonder opgave van redenen te ontbinden. De Handelaar mag Consument vragen naar de reden van deze ontbinding, maar Consument is niet verplicht om zijn reden(en) op te geven.
 7. De in lid 3 genoemde termijn gaat in op de Dag na de ontbinding. 3 gaat in op de Dag na het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde herroepingstermijn voor producten, diensten en Digitale Content die niet op een materiële drager is geleverd in het geval een Consument niet is geïnformeerd over het herroepingsrecht:
 8. Indien de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet aan de consument heeft verstrekt of indien het modelformulier voor herroepingsrecht niet is verstrekt, eindigt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijk op grond van de vorige leden van dit artikel bepaalde herroepingstermijn.
 9. Indien de ondernemer de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke herroepingstermijn, eindigt de herroepingstermijn 14 Dagen na de Dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE HERROEPINGSTERMIJN

 1. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel ook zou mogen.
 2. Consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van zijn omgang met het product op een andere dan de in lid 1 toegestane wijze. 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als de handelaar hem niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat de overeenkomst werd gesloten.

ARTIKEL 8 - DE CONSUMENT DIE GEBRUIK MAAKT VAN ZIJN HERROEPINGSRECHT EN DE KOSTEN DAARVAN

 1. De consument die gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt dit binnen de herroepingstermijn aan de ondernemer door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht of op andere ondubbelzinnige wijze.
 2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 Dagen na de in lid 1 bedoelde dag van melding, zendt de Consument het product terug, onder opgave van de reden van terugtreding. 1. zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit is niet nodig indien de Handelaar heeft aangeboden het product zelf af te halen. Consument heeft in ieder geval voldaan aan de terugzendtermijn indien hij het product terugzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door de Handelaar verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig uitoefenen van het Herroepingsrecht berust bij de Consument.
 5. De consument draagt de directe kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer niet heeft verklaard dat de consument deze kosten voor zijn rekening zal nemen of indien de ondernemer zich bereid verklaart deze kosten zelf te dragen, komen de kosten van terugzending niet voor rekening van de consument.
 6. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de dienstverlening of de levering van gas, water of elektriciteit die niet marktklaar is gemaakt in beperkte mate of in een bepaalde hoeveelheid zal worden uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de overeenkomst.
 7. Consument draagt geen kosten voor het verrichten van diensten of het leveren van niet voor verkoop gereed gemaakt water, gas of elektriciteit - in een beperkt volume of hoeveelheid - of voor het leveren van stadsverwarming, indien:
 1. Handelaar aan Consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de bij herroeping verschuldigde kosten of het modelformulier voor herroepingsrecht heeft verstrekt, of:
 2. Consument niet uitdrukkelijk heeft gevraagd naar de aanvang van de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming gedurende de herroepingstermijn.Consument draagt geen kosten voor de gehele of gedeeltelijke levering van Digitale Inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, indien:
 3. Hij er vóór de levering niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat hij vóór het einde van de herroepingstermijn zou beginnen met de uitvoering van de overeenkomst;
 4. Hij bij het verlenen van zijn toestemming niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te hebben verloren; of
 5. De handelaar heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Indien de ondernemer de consument de mogelijkheid biedt op elektronische wijze kenbaar te maken dat hij de overeenkomst wenst te herroepen, stuurt hij na ontvangst van deze verklaring onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld en uiterlijk binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de consument de herroeping meldt. Behalve in gevallen waarin de Handelaar heeft aangeboden het product zelf terug te halen, kan hij de terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.
 3. Voor eventuele terugbetaling zal de ondernemer hetzelfde betaalmiddel gebruiken als in eerste instantie door de consument is gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. Aan terugbetaling zijn voor de Consument geen kosten verbonden.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een dure methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Handelaar de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

ARTIKEL 10 - UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

De ondernemer kan het herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitsluiten, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waarop de Handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij Handelaar producten, Digitale Inhoud en/of diensten aanbiedt op een veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle koper verplicht is de producten, Digitale Inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstverleningsovereenkomsten, na volledige voltooiing van de dienst, maar alleen indien:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; en
 2. Consument heeft verklaard zijn herroepingsrecht te hebben verloren zodra de ondernemer de overeenkomst volledig had afgerond;
 1. Overeenkomsten betreffende diensten die toegang verschaffen tot accommodatie, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of periode van uitvoering is bedongen, en anders dan ten behoeve van accommodatie, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 2. Overeenkomsten betreffende vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst reeds een bepaalde datum of uitvoeringsperiode is bepaald;
 3. Producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die zijn vervaardigd op basis van een specifieke keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Producten die aan snel bederf onderhevig zijn of waarvan de houdbaarheid beperkt is;
 5. Verzegelde producten die om redenen van bescherming van de gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 Dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen waarop Handelaar geen invloed heeft;
 8. Verzegelde audio/video-opnamen en computerapparatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. De levering van Digitale Content anders dan op een materiële drager, maar alleen indien:
 1. de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument, en
 2. Consument heeft verklaard dat hij daarmee zijn Herroepingsrecht heeft verloren.

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

 1. Overeenkomstig de geldende wetgeving is de verkoop van goederen onderworpen aan de betaling van BTW en wordt de BTW toegepast in het land waar de levering van de goederen plaatsvindt.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Handelaar producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Handelaar geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 6. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 7. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 8. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 12 - NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 1. 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als extra garantie aangeboden regeling kan nimmer afbreuk doen aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur die de consument meer rechten of vorderingen geeft, dan die welke hem uit de wet toekomen, voor het geval hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 14 - DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

Beëindiging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Met betrekking tot overeenkomsten zoals omschreven in de eerste twee leden kan de consument
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode
 • deze opzeggen op dezelfde wijze als deze zijn aangegaan
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als bij Trader is overeengekomen.

Verlenging;

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend voor een bepaalde duur worden verlengd of vernieuwd.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval van een overeenkomst tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

  Looptijd;
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

ARTIKEL 15 - BETALING

 1. Voor zover in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden niet anders is bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij gebreke van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn van 14 dagen aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Trader te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) heeft voldaan, heeft de consument nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling, 14 dagen de tijd om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen; indien betaling binnen deze 14-dagen-termijn uitblijft, is de consument over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en heeft de ondernemer het recht om de door hem gemaakte redelijke buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van de onbetaalde bedragen tot €2.500,-; 10% over de volgende €2.500,-; en 5% over de volgende €5.000,-, met een minimum van €40,-. De ondernemer kan in voor Consument gunstige gevallen van deze bedragen en percentages afwijken.

ARTIKEL 16 - AFWIJKINGEN

De ondernemer kan niet garanderen dat de kleur, maat en/of tekst van het product zoals afgebeeld op de website exact overeenkomt met het product zoals dat door de ondernemer aan de consument wordt geleverd.

ARTIKEL 17 - PRIVACY

De persoonsgegevens die door de Consument worden verstrekt voor het plaatsen van een bestelling worden verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy.

ARTIKEL 18 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het product berusten bij de ondernemer.

ARTIKEL 19 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Voor zover de wet dit toelaat, sluit de Handelaar iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade die de Consument lijdt indien het door de Consument bestelde product niet (tijdig) beschikbaar en/of geleverd is.
 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 20.1, en voor zover de wet dit toelaat, is de aansprakelijkheid van de Handelaar beperkt tot maximaal het bedrag van de koopprijs van het betreffende product.

ARTIKEL 20 - OVERMACHT

 1. In geval van overmacht heeft Handelaar het recht al haar verplichtingen uit hoofde van de Aanvullende Overeenkomst op te schorten. Onder overmacht wordt mede verstaan stakingen, storingen, ziekte of import/exportverboden bij Handelaar of bij door Handelaar ingeschakelde derden.
 2. Indien duidelijk is dat de periode van overmacht langer dan twee maanden zal duren, heeft elk der partijen het recht de Aanvullende Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

ARTIKEL 21 - VRAGEN EN KLACHTEN

 1. Voor vragen/informatie kan Gebruiker contact opnemen met de servicedienst op telefoonnummer: 06 36005337 of via het e-mailadres hello@bluezircle.com.
 2. Indien Consument niet tevreden is over het product of over andere producten en/of diensten van Handelaar, heeft Consument de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de servicedienst op telefoonnummer 0636005337 of op het e-mailadres hello@bluezircle.com. Dit dient te gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen na de Dag waarop Consument de reden tot het indienen van de klacht heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

ARTIKEL 22 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Deze algemene voorwaarden en de aanvullende overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst op afstand en de Aanvullende Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.